(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Firma EK Dariusz Zalewski,

Biskupińska 53/2, 20-830 Lublin,

e-mail: poczta@edukacja-klasyczna.pl, telefon: 513-043-260

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data ………………………………………………….

(*) niepotrzebne skreślić